09/10/2013

Bảng mã màu đẹp cho web (style 3)

Đăng bởi Admin | 09/10/2013 | 0 nhận xét

CSS Web Colour Chart:#FFFFFF#FFFFCC#FFFF99#FFFF66#FFFF33#FFFF00
#FFCCFF#FFCCCC#FFCC99#FFCC66#FFCC33#FFCC00
#FF99FF#FF99CC#FF9999#FF9966#FF9933#FF9900
#FF66FF#FF66CC#FF6699#FF6666#FF6633#FF6600
#FF33FF#FF33CC#FF3399#FF3366#FF3333#FF3300
#FF00FF#FF00CC#FF0099#FF0066#FF0033#FF0000
#CCFFFF#CCFFCC#CCFF99#CCFF66#CCFF33#CCFF00
#CCCCFF#CCCCCC#CCCC99#CCCC66#CCCC33#CCCC00
#CC99FF#CC99CC#CC9999#CC9966#CC9933#CC9900
#CC66FF#CC66CC#CC6699#CC6666#CC6633#CC6600
#CC33FF#CC33CC#CC3399#CC3366#CC3333#CC3300
#CC00FF#CC00CC#CC0099#CC0066#CC0033#CC0000
 
#99FFFF#99FFCC#99FF99#99FF66#99FF33#99FF00
#99CCFF#99CCCC#99CC99#99CC66#99CC33#99CC00
#9999FF#9999CC#999999#999966#999933#999900
#9966FF#9966CC#996699#996666#999933#999900
#9933FF#9933CC#993399#993366#993333#993300
#9900FF#9900CC#990099#990066#990033#990000
#66FFFF#66FFCC#66FF99#66FF66#66FF33#66FF00
#66CCFF#66CCCC#66CC99#66CC66#66CC33#66CC00
#6699FF#6699CC#669999#669966#669933#669900
#6666FF#6666CC#666699#666666#666633#666600
#6633FF#6633CC#663399#663366#663333#663300
#6600FF#6600CC#660099#660066#660033#660000
#33FFFF#33FFCC#33FF99#33FF66#33FF33#33FF00
#33CCFF#33CCCC#33CC99#33CC66#33CC33#33CC00
#3399FF#3399CC#339999#339966#339933#339900
#3366FF#3366CC#336699#336666#336633#336600
#3333FF#3333CC#333399#333366#333333#333300
#3300FF#3300CC#330099#330066#330033#330000
#00FFFF#00FFCC#00FF99#00FF66#00FF33#00FF00
#00CCFF#00CCCC#00CC99#00CC66#00CC33#00CC00
#0099FF#0099CC#009999#009966#009933#009900
#0066FF#0066CC#006699#006666#006633#006600
#0033FF#0033CC#003399#003366#003333#003300
#0000FF#0000CC#000099#000066#000033#000000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Bạn có thể chèn link vào nhận xét bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo <b>Chữ đậm</b> và <i>Chữ ngiêng</i> cho nhận xét
- Hãy Chuyển đổi mã code trước khi chèn vào nhận xét
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được phản hồi từ Thủ thuật vi tính
- Những nhận xét nào không lành mạnh hoặc chèn link spam sẽ bị xóa khỏi blog.

Mã hóa Code

Support : Trick Blogspot | Ghost win | Website Design | Seo Trick | Ghost win | Software Free | Site Map | Back Link | Contact Advertising | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuthuatvitinhaz.blogspot.com dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2013. Thủ thuật Số - All Rights Reserved
Design by Ngân Giang
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva